Statut Stowarzyszenia "Zjednoczeni Strzelcy”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia, osobowość prawna

1. Stowarzyszenie "Zjednoczeni Strzelcy" (zwane w dalszej części Statutu "Stowarzyszeniem") działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: ZS. Stowarzyszenie może posiadać własne odznaki organizacyjne, godło, pieczęcie, a także legitymacje.

3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia

v1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

Możliwość zrzeszania się

Stowarzyszenie może uzyskać członkostwo innej organizacji polskiej lub międzynarodowej o podobnym celu działania.

§ 4

Podstawy działania

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw i działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

Działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Krzewienie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji oraz propagowanie tradycji strzelectwa.

3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w zakresie strzelectwa sportowego.

4. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad swoimi członkami.

5. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz wydarzeń kulturalnych propagujących ideę strzelectwa sportowego i działalności kolekcjonerskiej.

6. Organizowanie szkoleń, kursów, treningów oraz zawodów strzeleckich.

7. Tworzenie warunków dla uprawiania strzelectwa sportowego.

8. Integracja środowisk strzeleckich.

9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi strzelectwem.

10. Popularyzacja sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży.

11. Promocja i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego.

12. Organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki.

13. Propagowanie oraz organizowanie przedsięwzięć o charakterze rekonstrukcji historycznej.

14. Popularyzacja wiedzy na temat broni, militariów, historii oręża i działalności kolekcjonerskiej.

§ 6

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

2. Przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do realizacji celów Stowarzyszenia, a w szczególności odpowiedniej strzelnicy.

3. Organizowanie wystaw, prelekcji z zakresu strzelectwa i działalności kolekcjonerskiej, zajęć edukacyjnych i instruktaży w zakresie bezpiecznego posługiwania się wszelką bronią.

4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach znajdujących się w zakresie statutowych celów i zainteresowań Stowarzyszenia.

5. Inspirowanie i organizowanie imprez oraz akcji społecznych służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej oraz pogłębiających wiedzę historyczną i podnoszących świadomość patriotyczną.

6. Organizowanie imprez plenerowych odtwarzających militarne wydarzenia historyczne.

7. Współdziałanie w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych.

8. Podejmowanie współpracy ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży.

9. Podejmowanie współpracy z organizacjami, instytucjami i środowiskami o podobnych celach, w tym z lokalnymi stowarzyszeniami, w ramach wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w działaniach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§ 8

Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, po uzyskaniu pisemnej zgody swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:

1) Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

2) Prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

3) Prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

2) Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia.

3) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzowania jego idei.

4) Terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 9

Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową oraz złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.

2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia, a także uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.

§ 10

Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia, a także uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.

§ 11

Nabycie i utrata członkostwa

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych albo wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień Statutu.

2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na wniosek Zarządu.

3. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:

1) Złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa.

2) Śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

3) Rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną.

4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 12

Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia

1. Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia, zawiesić w prawach członka na okres 1 roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia, w razie:

a) nieprzestrzegania Statutu, a w szczególności za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia,

b) naruszenia dobrego imienia lub wizerunku Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

e) naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów bądź zasady fair-play,

f) zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia Zarządu, z zapłatą składek członkowskich za co najmniej dwa okresy składkowe.

2. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany osobie, której dotyczy.

. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu tej uchwały, prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 13

Komunikacja

Członkowie, organy Stowarzyszenia oraz członkowie organów Stowarzyszenia komunikują się wzajemnie, w szczególności, za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, za wyjątkiem sytuacji gdy Statut lub przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej. Przyjmuje się, iż forma elektroniczna, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest równorzędna z formą pisemną. Sposób komunikacji określony w niniejszym ustępie dotyczy wszystkich spraw związanych z członkostwem i udziałem w Stowarzyszeniu i organach Stowarzyszenia, w tym działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia i jego organów. Każdy członek Stowarzyszenia czy członek Organu zobowiązany jest informować Zarząd o każdorazowej zmianie adresu lub adresu e-mail, pod rygorem skuteczności doręczeń na ostatnio podany.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14

Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Podejmowanie uchwał

1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Uchwały mogą być także podejmowane w trybie przewidzianym w § 13, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków danego organu o ich treści.

§ 16

Zasady wyboru, uzupełniania składu oraz kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa osiem lat. Członkowie tych organów wybierani są na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka wybranego w wyborach uzupełniających w toku kadencji wygasa łącznie z mandatami pozostałych członków organu.

3. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji zostanie ustalony przez Walne Zebranie na zebraniu założycielskim.

4. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Zarządu.

5. W razie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2) Rozpatrywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, w tym finansowego, a w przypadku zebrania sprawozdawczo - wyborczego, sprawozdania za okres minionej kadencji.

3) Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego, sprawozdania za okres minionej kadencji.

4) Udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującym członkom Zarządowi.

5) Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej.

6) Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7) Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.

8) Uchwalanie zmian Statutu.

9) Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

10) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 18

Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad w trybie przewidzianym w § 13.

4. Uchwała Walnego Zebrania jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie i ma prawo zaciągania zobowiązań majątkowych.

2. Zarząd składa się z 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

2) Przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

3) Uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji.

4) Zwoływanie Walnych Zebrań i proponowanie porządku ich obrad.

5) Wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego.

6) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

7) Reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych.

8) Uzyskanie członkostwa innej organizacji polskiej lub międzynarodowej o podobnym celu działania.

9) Zatrudnianie pracowników.

10) Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

11) Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.

4. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej, ustala Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej opinii Komisji Rewizyjnej. Ustalając wysokość składki członkowskiej bierze się pod uwagę, w szczególności działalność Stowarzyszenia w poprzednich latach obrachunkowych, przychody i wydatki Stowarzyszenia w poprzednim roku obrachunkowym, przewidywane przychody i wydatki Stowarzyszenia w danym roku obrachunkowym i w kolejnych latach obrachunkowych. Ustalając wysokość składki członkowskiej ustala się jednocześnie termin płatności składki.

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 20

Prace Zarządu

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Wiceprezes.

2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.

§ 21

Zasady reprezentacji

Do reprezentowania Stowarzyszenia lub składania oświadczeń lub dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 22

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 25 ust. 2, przeprowadzany co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale.

2) Przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

3) Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

4) Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyny i spraw pod obrady.

5) Przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Składniki majątku

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.

2. Środki pieniężne, pochodzące ze składek członkowskich lub innych prawem dopuszczalnych źródeł finansowania.

3. Inne prawa majątkowe.

§ 24

Źródła majątku

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

a) składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn, spadków, zapisów,

c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d) ofiarności publicznej.

2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 25

Gospodarka finansowa

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26

Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Zmiana Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28

Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością trzech czwartych liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.